Algemene voorwaarden

RAVOTRA SCHOONDIJKE B.V.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes opdrachtbevestigingen, op alle door ons gesloten overeenkomsten en op alle door ons verichte diensten en/of handelingen.

1.2 De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

1.3 Algemene voorwaarden van de wederpartij gelden niet, tenzij deze schriftelijk door ons zijn aanvaardt.

 

 

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN

2.1 Al onze aanbiedingen, daaronder medebegrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding door de wederpartij van de aanbieding. Herroeping na aanvaarding door de wederpartij zal onverwijld dienen te geschieden.

2.2 Een aanvaarding van onze aanbieding, als bedoeld in artikel 2.1, die afwijkt van de aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die ons niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van onze aanbieding afwijkt.

2.3 Een overeenkomst met een wederpartij komt eerst tot stand op het moment dat de overeenkomst door ons schriftelijk is geaccepteerd.

 

 

ARTIKEL 3 PRIJS EN PRIJSAANPASSING

3.1 Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 2.1,gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door ons is geaccepteerd worden herzien.

3.2 Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.

3.3 De prijzen worden door ons vastgesteld per gewichtseenheid of aan de hand van het droge stof gehalte, dan wel bij diensten volgens een tarief per tijdseenheid en worden steeds exclusief B.T.W. opgegeven. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen in Nederlandse valuta of in euro's

3.4 Indien de prijs is bepaald aan de hand van het droge-stofgehalte en door de wederpartij wordt aangetoond dat het droge-stofgehalte lager is dan door ons vermeld zal de prijs overeenkomstig worden aangepast, met dien verstande dat verschillen kleiner dan vijf procent (5%) buiten beschouwing worden gelaten. Wij hebben het recht het droge-stofgehalte na herbemonstering te laten vaststellen door een onafhankelijke deskundige. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de partij dien in het ongelijkheid wordt gesteld.

3.5 Indien de prijs per gewichtseenheid wordt berekend en met de wederpartij niets anders is overeengekomen zal weging plaatsvinden op een door ons aangewezen geijkte weekbrug. Wegingverschillen van minder dan twee procent (2%) worden als verwaarloosbaar aangemerkt. Wij worden geacht volledig aan onze verplichtingen te hebben voldaan, indien het verschil tussen de verkochte hoeveelheid en de geleverde hoeveelheid niet groter is dan tien procent (10%) voorzover het natte producten betreft en niet groter dan twee procent (2%) voorzover het droge producten betreft. Indien het verschil groter is, wordt het verschil tot en met het betreffende percentage verrekend tegen de overeengekomen prijs, terwijl het meerdere wordt verrekend tegen de op de dag van levering geldende dagprijs.

3.6 Een bij de aflevering van producten afgegeven vrachtbrief, afleverbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde product juist weer te geven, tenzij de wederpartij zijn bezwaren daartegen terstond bij aflevering van het product kenbaar heeft gemaakt en deze heeft aangetekend op bedoeld document.

 

 

ARTIKEL 4 LEVERING

4.1 Leveringen van de producten vindt plaats, hetzij door aflading van de vrachtwagen aan het door de wederpartij opgegeven adres van aflevering, hetzij doordat de wederpartij de producten/zaken afhaalt op ons bedrijf, dan wel op door ons aangegeven plaats. Indien de producten/zaken door de wederpartij afgehaald worden dient dit te geschieden overeenkomstig de door ons en/of rechtstreeks leverende fabriek te bapalen regels.

4.2 Op het moment van feitelijke levering gaat het risico van het verkochte over op de wederpartij.

4.3 Bij levering op afroep zal de wederpartij, tenzij anders overeengekomen, een bestelperiode van minimaal drie werkdagen in acht dienen te nemen.

4.4 Indien de wederpartij weigert het verkochte in ontvangst te nemen hebben wij behoudens in het geval wij de reden(en) van weigering accepteren, het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat ingebrekstelling of recherlijke tussenkomst vereist is, onverminderde ons recht op vergoeding van de gemaakte kosten en eventueel geleden schade. De plaats van levering dient goed bereikbaar en berijdbaaar te zijn.

4.5 De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven. Een overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij in geen geval recht op schade vergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.

4.6 Wij zijn gerechtigd de verdere uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten zolang de wederpartij jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschotingsrecht geldt tot op het moment de wederpartij zijn verplichting alsnog is nagekomen, tenzij wij inmiddels gebruik hebben gemaakt van ons recht om de overeenkomst te ontbinden. Een en ander laat ons recht op schadevergoeding onverlet.

4.7 De door ons gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven de wederpartij geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.

 

 

ARTIKEL 5 RISICO

Het risico van de door ons geleverde producten is voor de wederpartij:

a) bij levering af fabriek, zodra de producten in of op de vervoermiddelen zijn geladen.

b) bij levering franco opgegeven afleveringsadres, zodra de producten zijn aangevoerd op de plaats van bestemming

 

 

ARTIKEL 6 OVERMACHT

6.1 Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs met meer of niet meer in volle omvang van ons gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst, geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op ons het recht de overeenkomst, geheel of ten dele ontvinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

6.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere niet niet volledige en/of vertraagde levering door onze toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie in- invoermaatregelen, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of duurder maken dan bij het afsluiten van een overeenkomst te voorzien was,. vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadigingen bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, als zowel in ons bedrijf als bij derden van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts alle overige oorzaken buiten onze wil en/of ons toedoen ontstaan.

 

 

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID EN RECLAME

7.1 Onze aansprakelijkheid voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een ons toerekenbare fout of toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te alle tijde bepert tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdacht dan wel ter keuze aan ons- ten hoogste het bedrag waarvoor wij ons voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen hebben verzekerden en waarvoor door de betreffende verzekeringsmaatschappij daadwerkelijk dekking wordt verleend.

7.2 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade zoals bedrijfsstagnatie en andere derving van inkomsten, op enigerlei wijze verband houdende met dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

7.3 In geval van toepasselijkheid van een dwingend wettelijke regeling met betrekking tot productaansprakelijkheid is onze aansprakelijkheid beperkt tot de uit deze dwingende wettelijke regeling voorvloeiende aansprakelijkheid. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.

7.4 Wij zijn ten opzichte van derden nimmer verder aansprakelijk voor schade die onstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan wij ten opzichte van wederpartij zouden zijn. De wederpartij vrijwaart ons tegen iedere verdere aansprakelijkheid ten behoeve van ons te bedingen.

 

 

ARTIKEL 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

8.1 Wij behouden ons de eigendom voor alle door ons geleverde zaken tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan de wederpartij geleverde of nog te leveren goederen, alsmede ten behoeve van onze eventuele vorderingen voor door ons in het kader van levering van zaken verichte of te verichten werkzaamheden en van hetgeen wij van de wederpartij te vorderen hebben wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met wederpartij te vorderen hebben wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met de wederpartij gesloten overeenkomst daaronder begrippen incassokosten, rente en boetes.

8.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht van de zaken plaats.

8.3 De wederpartij is zolang hij bovenstaande vordering niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde zaken een hypotheekrecht, een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van ons te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een hypotheek- en of pandrecht bevoegd is.

8.4 Ingeval de wederparij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werkzaamheden niet nakomt, zijn wij zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. De wederpartij machtigt ons de plaats te bestreden waar deze zaken zich bevinden.

8.5 Ook in geval de opschorting van betaling, aanvraag van surséance van betaling, failissement of liquidatie van zaken van de wederpartij hebben wij het hiervoor sub 8.4 omschreven recht.

8.6 De wederpartij is gerecht de door ons geleverde goederen waarvan wij eigenaar zijn ten behoeven van ons te gebruiken of te verb ruiken, echter alleen voorzover zulks b inne zijn normale bedrijfsuitvoering gebruikelijk is, tenzij wij de wederpartij hebben meegedeeld dat zijn daarvoorniet meer bevoegd is.

8.7 De wederpartij is verplicht opons eerste verzoek een stil pandrecht te vestigen die door ons geleverde zaken, zodra wij om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliezen, zulks tot zekerheid van de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons op de wederparij, die terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn al onze vorderingen terstond opeisbaar en zijn wij gerechtigd tot ontbinden der overeenkomst (en) over te gaan, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

8.8 Wij zullen steeds - zolang ht gekochte en geleverde niet geheel mocht zijn betaald als ook alvorens tot levering over te gaan - een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. De wederpartij is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.

8.9 Zolang de in sub 8.8 bedoelde zekerheid niet is gesteld, kunnen wij de levering opschorten en/of lopende overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd ons recht op nakoming en/of schadevergoeding.

 

 

ARTIKEL9 BETALING

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door ons aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling dient te geschieden door overmaking op onze bankrekening zoals vermeld op de factuur, dan wel op ons kantoor.

9.2 Wanneer de betaling van de toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na de factuurdatum zijn wij gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan de wederpartij vergoeding wegens renteverlies in rekeningen te brengen gelijk aan de wettelijke rente, wel met een minimum van tien procent (10%) per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

|9.3 Onkosten voor onze rekening voorgeschoten door de wederpartij worden verrekend bij de betaling resp. bij de betaling van de laatste termijn indien betaling in termijnen overeengekomen is.

9.4 Voorschriften van welke autoriteit ook,m welke gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichting van de wederpartij.

9.5 Indien het factuurbedrag op de dag van opeisbaarheid niet volledig is betaald, is de wederpartij in verzuim door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wij zijn alsdan gerechtigd zonder enige rechterlijke tusenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de ons toekomende rechten als vermeld in de vorige leden van dit artikel onverlet blijven. Voorwaarde wederpartij dan gehouden ons te vergoeden alle kosten die wij dienten te maken ter incasseerende openstaande bedragen.

Met name komen ten lqste van de wederpartij declaraties van advocaten en procureurs terzake van hun werkzaamheden, zowel in als buiten rechte, ook voorzover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incasob ureaus, alsmede alle executiekosten. De buitengerechterlijke kosten van deze derden worden gefixeerd op vijttien procent (15%) van de hoofdsom, zulks met een minimum van 115 euro (€ 115). Te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementaanvrage, alsmede opslagkosten ingeval van opschorting van levering.

9.6 De gehele vergoeding casu quo tegenprestatie is in elk geval onmiddelijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

 

 

ARTIKEL 10 COMPENSSATIE/OPSCHORTING

10.1 Het is de wederpartij niet toegestaan enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen die wij aan hem verschuldigd zijn.

10.2 Ingeval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is de wederpartij niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.

10.3 De wederpartij is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, met enige andere met ons gesloten overeenkomst.

 

 

ARTIKEL 11 HOOFDELIJKHEID

Indien wij met twee of meer personen of rechtspersonen een overeenkomst aangaan of zijn aangegaan, is ieder van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit de overeenkomst voortvloeien.

 

 

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

12.1 Op alle overeenkomsten tussen de wederpartij en ons is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele toepasselijkheid van het Weense koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 Alle geschillen tussen de wederpartij en ons, welke mochten voortvloeien uit de door ons met de wederpartij gesloten overeenkomst, die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig te worden gemaakt bij en berecht door de arrondissementsrechtbank te Middelburg.

12.3 Een geschil is aanwezig wanneer een der partijen aan de wederpartij schriftelijk verklaart dat zulks het geval is.

 

Copyright © All Rights Reserved